شرکت کنندگان گرامی؛

با سلام، پس از تایید عضویت شما در سامانه به بخش پرداخت هزینه های شرکت در کارگاه مراجعه نموده و نسبت به پرداخت هزینۀ شرکت در دوره اقدام نمایید.درصورت عدم امکان پرداخت الکترونیکی، گزینه واریز به صورت دستی را انتخاب و فیش واریزی را بارگذاری فرمایید.

شماره حساب:98722920   بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی