اهداف

  • آشنایی شرکت‌کنندگان با حوزۀ علوم شناختی؛
  • ترغیب استادیاران جوان به علوم شناختی با تأکید بر ترویج پژوهش های شناختی و کاربردهای آن؛
  • تشویق دانشجویان دکتری برای انتخاب موضوعات در حوزۀ شناختی به عنوان موضوع رسالۀ خود؛
  • سوق دادن اعضای هیأت علمی دانشگاه به سمت تعیین خطوط پژوهشی در زمینۀ علوم شناختی؛
  • گسترش مرزهای دانش در کشور در زمینۀ علوم شناختی؛
  • ایجاد و گسترش تعامل علمی و پژوهشی با مراکز علمی و پژوهشگران داخلی و خارجی صاحبنظر در علوم شناختی.