دورۀ اول)شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی
دورۀ دوم)شناخت ابزارهای علوم شناختی
دورۀ سوم)شناخت کاربردهای علوم شناختی(در حال برنامه‌ریزی)