شماره تماس دبیرخانۀ اجرایی مدرسه: 44737635-021(آقای مبارکی)

https://goo.gl/maps/zhRTEt6BXgR2

Refresh Code